Wednesday, September 7, 2016

Loch Lomond Single Grain

45%Loch Lomonds new bottling is a NAS single grain. It is bottled at 45%
according to the promotional material the grain used is excluselively malted barley. it is also mentioned the whisky is matured in american oak casks. The reason this is not considered a single malt, is that malt whisky requires a specific distilling equipment (pot stills). This whisky is distilled on a Coffey still and is best compared to to Nikka's Coffey Malt

The nose is extremely fruity and citrusy. with a hint of newmake. The palate is is more of the same fruity character. This whisky reminds me of the malt whiskies seen from numerous new distilleries that uses hybrid stills. Makes sense since both are not double distilled but single distilled. The palate is fruity, citrus - pineapple mix. it is a little bit hot. I also get a faint note of shaved pencils or cardboard box. It's a nice dram, the biggest problem is that it doesn't taste like whisky. Nor does it taste like the grain whiskies I have tasted before The flavour that og grain whisky is usually based on cask-induced components. This whisky for sure has a flavour that is spirit driven.

Easy drinkable, somewhat different to what Scotland otherwise has to offer. Fruity, almost eua-de-vie like and just a little hot on the prefinish. It's a bit hit or miss if a whiskydrinker would like this style or not. After a bit I get a little worn by this unusual flavours so I think it's omething you have to get used to drink. In short, this whisky is delicate, fruity, weird and the weakest point is the finish

Rating 82/100

Monday, September 5, 2016

Skotsk Whisky - uden farve, uden filter

af Peter Kjær og Lars Gregersen

En ny whiskybog. På Dansk. Skrevet af Danskere

(You can find the english review HERE)Det er ikke så tit man ser whiskybøger på dansk. De fleste whiskybøger er skrevet på andre sprog, og de oversættes typisk ikke til dansk. Her har to danskere, der begge arbejder med whisky til daglig, kastet sig ud i at skrive en bog om skotsk whisky. Forfatterne er Peter Kjær (Krut's Karport, en whiskybar i København) og Lars Gregersen (LAGO, vin- og spiritusimportør)

Bogens forfattere


Hvis man gerne vil gøre sig klog på de forskellige destillerier i Skotland er man nødt til at gøre det hårde, men fornøjelige, arbejde at smage sig igennem de ca. 110 destillerier der hver især findes i et hav af aftapninger. Men hvis man vil tilegne sig en generel baggrundsviden er en god whiskybog et godt sted at starte. Skotsk Whisky er et rigtigt godt sted at starte. Her er god baggrundsviden. Bogen er velskrevet og letforståelig, men samtidig fyldt med masser af fakta og specialviden. Dette gør at bogen er god at læse både for begynderen og for den meget erfarne whiskyentuiast.

Bogens kerne er 5 kapitler om Skotsk whiskys historie, Beskrivelse af hvordan både malt og grain whisky fremstilles, Skotsk whiskys geografi og om det overhovedet giver mening af snakke om en sådan, En branche beskrivelse, samt gode råd til hvordan man egentligt kan smag på en whisky.

Spændende kapitler, hvor forfatterne kommer på den rigtige side af meget af den alt for ofte forekommende marketingdrevne ”litteratur” som kan læses eller høres når man bevæger sig rundt i whiskyverdenenes afkroge.

Kapitlerne er krydret med en række interessante interviews af både danske og skotske branchefolk, forfatttere og en enkelt kendt dansk whiskysamler. Det er ganske enkelt fremragende læsning. Man har formået at få langt de fleste der interviewes til ikke at gå i marketingmode, men derimod spændende at fortælle om hvordan der arbejdes i whiskybranchen og og også dele nogen af deres personlige holdninger til en række emner.

Skotsk Whisky bevæger sig ofte grundigt ind på områder som andre whiskybøger let hopper henover. I kapitlet om branchen er der f. eks. en god gennemgang af hvad uafhængige aftappere er, samt en meget grundig beskrivelse af hvad størrelse SWA (Scotch Whisky Association) egentlig er.
SWA har været udsat for en del kritik de senere år. Ikke noget forfatterne direkte kommer ind på, men i interviewene nævner branchefolkene perifært nogle af de ting de gerne så anderledes.

Man har valgt ikke at skrive om markedet for skotske whiskyer i Danmark. Det skyldes nok at forfatterne selv er en del af markedet som henholdsvis importør og indehaver af en whiskybar. Interviewene bærer heller ikke præg af at man har valgt folk hvis produkter man selv forhandler til dagligt, hvilket er med til at give bogen integritet.

Mit eneste kritikpunkt i bogen er at man konsekvent burde holde sig til den danske stavemåde ”whisky” og ikke skrive ”whiskey” såsnart man snakker om bourbon. Men jeg ved at det helt sikkert vil irritere en del hvis man havde valgt at gøre det, men folk lærer det nok en dag :-)

Alt i alt er bogen et must for enhver dansk whiskyentusiast, og klart den bedste whiskybog jeg har set fra danske forfattere. Nogle vil måske mene at konkurrencen her ikke just er særlig stor, men denne bog er faktisk så god, at det er en skam at folk der ikke kan dansk, ikke umiddelbart kan læse den.

I katagorien af whiskybøger der behandler skotsk whisky generelt er det rart at se en bog der vægter emnerne lidt anderledes, hvilket gør bogen til et godt supplement på hylden selvom den er godt fyldt op med whiskybøger i forvejen.


Bogen forventes i handel medio oktober

English review of "Skotsk Whisky -uden farve, uden filter.

by Peter Kjær and Lars Gregersen

(Læs den danske anmeldelse HER)

A new whisky book. In Danish. Written by Danes.
The title translates to ”Scotch Whisky -no colour, no filter” and it it probably gives better sense in danish as ”no colour” also can be read as ”no bias”It is not often one sees whisky books in danish. Most whisky books written in other languages ​​are typically not translated into danish. Here, two danes, who both work with whisky, has taken this step into writing a book about Scotch. The authors are Peter Kjær (Krut's Karport, a whiskybar in Copenhagen) and Lars Gregersen (LAGO, a wine and spirits import company)

The authors


If you want to learn the differences between the various distilleries in Scotland, you have to do the hard, but enjoyable job, of tasting your way through the approximately 110 distilleries, each of which is available in a huge range of bottlings. But if you want to acquire a good general background knowledge, a good whisky book is a great place to start. ”Skotsk Whisky” is such a book. The book offers good background knowledge and it is well written and easy to understand, but at the same time filled with lots of facts and special knowledge. This makes the book a good reading both for the beginner and for the very experienced whiskyentuiast.

The book's core is 5 chapters on Scotch whisky's history, Description of how both malt and grain whisky is produced, Scotch whiskys´ geography and whether it makes sense talking about such, a trade description, and finally an advice on how to actually taste and enjoy a whisky.

Exciting chapters in which the authors appear on the right side of the often seen marketing driven "literature" which can be read or heard when you move around in the whiske world.

The chapters are scattered with a number of interesting interviews with both danish and scottish whisky professionals, that is, other authors, brand ambassadors, blenders, managers etc. including a well known danish Glenfiddich collector. It is simply excellent reading. The authors manages to get the majority of the interviewed persons out of marketing mode, and into exciting talks about how to work in the industry, and also share some of their personal views on a variety of topics.

”Skotsk Whisky” do cover areas that other whisky books usually skips or cover very ligthly. In the chapter about the industry, there is a good description of what independent bottlers is, and a very thorough description of what SWA (Scotch Whisky Association) actually is.
SWA has been subjected to some criticism in recent years. The authors don't cover this directly, but it is mentioned peripherally in some of the proffesionals interviews, and a few things they would like to see changed is mentioned.

The authors have chosen not to write about the scene of Scotch whisky in Denmark. This is probably because the authors themselves are part of this, respectively importer and owner of a whisky bar. The people chosen for interviews are all from companies the authors doesn't represent here in Denmark, which adds integrity to the book.

My only criticism of the book is that it isn't consistent on how to spell ”whisky” but changes the spelling to ”whiskey” as soon as the whisky concerned is bourbon. But I know that it would certainly irritate others if they had chosen to do this... but people will learn some day :-)

Overall, the book is a must for any danish whisky enthusiast, and clearly the best a whiskybook I've seen from danish writers. Some may think that the competition here is not exactly very big, but this book is so good that it's a shame that people who do not speak danish is not immediately able to read it.

In the category of whiskey books dealing with Scotch whisky in general, it is nice to see a book that approaches the topics a little different, which makes the book a good supplement on the shelf even if it's well stocked with other whisky books.


The book is expected for sale mid-October